34 Ghazals

 • Ah Peera Zalea Sara
 • Ahadani Shapa
 • Aho Ha Aho Mani
 • Alla Dorog Banda
 • Alle Marchi Bandat Kana
 • Arsan Trongalin Reechane
 • Biyaran sara Tai Cham Do Roch Bi
 • Dil Dila Dari
 • Dil Gameega Mani
 • Dila Nee Taha Chama Nee Noorea
 • Dost be cha Mate Watan Ma
 • Girane Darde Paman Tahi
 • Girde Chadare Mah Prosha
 • Grane Dardea Paman Bewafai
 • Jah Bijan Jah Bijan
 • Kapotan Girata Gowatan Salam Kota
 • Karan Zoori
 • Karar Dile Eher Ko Shot
 • Kecha Pol Gode Bahar Band
 • Ladi Ladi O Shi Shalo
 • Mah O Kal Kasho Istalea
 • Mate Watan Cho Deedag o Sa
 • Mezan Mezan Mani
 • Natakan Man Ka
 • Nood Sachan Nabi
 • Oh Oh Mani Kismat Baat
 • Sad Karara Dila
 • Sah O Sara Nee garea
 • sana zamene data allah ha manara
 • Tai Rah Sara Eheran
 • Tao Dila Jeera Chiya ka
 • Tao Tranagane
 • Tao Washea Distaga Dar Mulka
 • Zorakea Sardarea
Abdullah Sana - 34 Ghazals 0

You may also like ...