Volume 01 (Zaheera Sham)

  • Bia Bia Naaz Mani Jani (Ayoub Murad)
  • Khuda Tai Poshto Pana (Khalil Qadir)
  • Malgoran Siyahen (Jahanzaib Ibrahim - Tariq Raheem)
  • Niga Armana O (Akram Aslam)
  • Tao Badal Botha (Younas Dad)
  • Zaheera Sham Shara (Munir Momin)
Ashraf Kareem - Volume 01 (Zaheera Sham) 0

You may also like ...