Volume 01 (Chanke Hak)

 • Behal e Zana (Raheem Raza)
 • Biya Mani Zinde (Manzoor Bismil)
 • Biya Purs Mani Zinde (Kareem Jan Kareem)
 • Chokani Hart o Dane (Hammal Showaz)
 • Daga Koth Goon (Jasib Jahan)
 • Dega Harkasi Bebe (Doli Baig)
 • Heenea Bemina (Irshad Parwaz)
 • Ho Ma Halo (Shokat Shekast)
 • Kas Naka Go Mana (Imran Taj)
 • Labz labz a (Ahmed Rahem Amjad)
 • Man Wadar Kana (Guaram Qadir)
 • Naseeb a Nabuta (Saleem Sabit)
 • Tahi Wadar e Rah Sara (Ishqh Fida)
 • Wahag e Porpeche (Mubarik Qazi)
 • Washe Ta Ha Roch (Zafeer Momin)
Sajid Qadir - Volume 01 (Chanke Hak) 0

You may also like ...