Volume 02 (Saah-e-Suda)

  • Ancho Be Charan (Saeed Raheem)
  • Gumana Naya Cho (Nadil Gharib)
  • Harchi Agan Kota (Nizar Yar Mandi)
  • Kagade Darda Nibashta (Niyamat Kareem)
  • Kuta Saahe (Ghafoor Ghalib)
  • Man Pa Tai Wasta (Tufail Mehraj)
  • Nazul Lunt Gulabe Yak (Niyamat Kareem)
  • Shad O Gal (Nizam Gul)
  • Tao Mana Yal Data (Ishaq Khamosh)
  • Tara Darchita Pari (Kareem Aslam)
Khalid Dad - Volume 02 (Saah-e-Suda) 0

You may also like ...