Waseem Saeed Aroos

 • Bare Gon Zinda Bare Go Maah
 • Dage Data Tao Dila Ra
 • Dil Mani Dila Pol
 • Halo Halo Jani Washea Halo
 • Kulbara Hoare Bogwara Mani Baraga Pola Sara
 • Kulbara Hoare Bogwara
 • Man Cho Majnooa
 • Man Nakarza Tao Masqataye
 • Mani Sabza Mana Yala Ko
 • Saloonk Waseem Jane Mani
 • Sar Bikan Halan Dil Bara
 • Tai Ka Wahde Zahir Zoore
 • Waseem Jan Soore
Mix Collection - Waseem Saeed Aroos 0

You may also like ...