Mani Anchen Qismate

 • Alhaan O Nazink
 • Bia Bia O Mahpari Dil Data Tara Wati
 • Bia Dilbar Kujaye Tao Mani Arwa
 • Darda Pa Walia
 • Dega Dost Mana Ne Mani Dost Yake
 • Dilbare Dosta Qasida Atka
 • Gushan Chandatag Sar
 • Jambara Basta Kadi Oar Bii
 • Kandaga o Masqara
 • Koor Kotag Ishqa
 • Man Wat Nazane Dilbar
 • Mani Anche Qismate
 • Sael O Swata Sargiri
 • Tai Name Nibashta
 • Tao Jana Marchan Sak Doldara
 • Weerane Zindagia Justa Makan Mani
Mix Collection - Mani Anchen Qismate 0

You may also like ...